Hvordan Paulus ba

Vi kan lære mye nyttig av å studere bønnene til Paulus, slik han deler det med oss i sine brever til menigheter og medarbeidere. Vi skal se på ni punkter, og til slutt noen eksempler på hva Paulus ba om.

Notater fra tale i Spiren 27. november 2011, lett redigert i etterkant.

Lukas 11:11-13. Disiplene sa til Jesus: «Herre, lær oss å be.» Han lærte dem å til Far i himmelen (bønnen «Fader vår»), og å fortsette å be, spesielt om Den Hellige Ånd (vers 13).

Vi kan også lære mye nyttig av å studere bønnene til Paulus, slik han deler det med oss i sine brever til menigheter og medarbeidere. Vi skal se på ni punkter, og til slutt noen eksempler på hva Paulus ba om.

1) Alle, inkludert superapostler som skriver store deler av Bibelen, trenger bønn og forbønn.
I bønnemøtene som Paulus ledet ser det ut som om det alltid var noen som trengte forbønn. Hvorfor? – Fordi han hele tiden var bevisst sitt eget behov for bønn fra de hellige. Igjen og igjen oppmuntrer han til å be for ham og hans medarbeidere.
Til menigheten i Roma, som han aldri hadde møtt, skriver han:
Jeg ber dere, søsken, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som Ånden gir: Kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg. Rom. 15,30.
Til menigheten i Korint forteller han om sine trengsler i Asia. Apostelen og hans medarbeidere var i dødsfare:
Også dere må hjelpe til ved å be for oss! oppmuntrer Paulus.
Til menigheten i Filippi skriver han at deres bønner, og hjelpen fra Jesu Kristi Ånd, blir hans redning. Fil. 1, 19.
En hovedtjeneste for Paulus var å forkynne Guds gode nyheter. Men selv i dette som var hans kall, og som han må ha hatt en særlig nådegave i å utføre, kjente han sin behov for forbønn. Til menigheten i Efesus skriver han:
Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. Ef. 6,18-20.
Til menigheten i Kolosæ skriver han: Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud! 3 Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for. 4 Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent.
Sitt første brev til Tessaloniki avslutter han slik: Be for oss, søsken!
Han gjentar oppfordringen i sitt neste brev: Til slutt, søsken: Be for oss om at Herrens ord må få fritt løp og holdes i ære, slik som hos dere. Og be om at vi må bli reddet fra dårlige og onde mennesker – for det er ikke alle som tror.
Mange bønnemøter slår feil, tror jeg, fordi vi som leder bønnemøtene ikke forstår at vi selv også trenger forbønn. Vi tenker gjerne bare på den ufrelste X og den svake bror Y og den tvilende søster Z som vi mener trenger forbønn, og ser ikke våre egne behov.
På engelsk finnes det en god sang som uttrykker denne lekse som Paulus hadde lært.

It’s me, it’s me, oh Lord
Standing in the need of prayer;
It’s me, it’s me, oh Lord
Standing in the need of prayer.

Not my mother, not my father
But it’s me, oh Lord
Standing in the need of prayer.

Not my brother, not my sister
But it’s me, oh Lord
Standing in the need of prayer.

Not my elder, not my leader
But it’s me, oh Lord
Standing in the need of prayer.

Not the preacher, not the sinner
But it’s me, oh Lord
Standing in the need of prayer.

2) Alle trenger forbønn, også samfunnsledere
Det er menighetens ansvar å be for alle mennesker, spesielt for ledere i samfunnet.
Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. 1. Tim 2:1-4.

3) Vi skal be om å kunne møte andre hellige
Paulus ba om sjanse til å få møte menigheten i Roma (Rom. 8,9-14). Bønnen kom fra en lengsel etter å se dem. For jeg lengter etter å se dere for at dere og jeg sammen kan bli oppmuntret ved vår felles tro. Paulus hadde denne lengsel fordi han stod i gjeld til alle. Grekere og barbarer, lærde og ulærde – alle står jeg i gjeld til.
Sunn menighetsvekst begynner med hjerter som har fått det på samme måte som Paulus. Vi kjenner at vi står i gjeld til alle mennesker, og vi forstår at vi trenger gjensidig oppmuntring ved den felles tro vi deler med de hellige. Av Paulus kan vi lære å be om å få møte slike mennesker.
Vi kan for eksempel be: «Gode Far! I vår nærhet er det menn og kvinner som tror, slik de som var kalte til å være hellige i Roma trodde. Vi lengter etter å se dem, å møte dem, for at vi sammen kan bli oppmuntret ved vår felles tro.»
Det er mange ulike ting som kan føre mennesker sammen, i en menighet og i nært fellesskap og vennskap. Men det bør være denne gjeld til alle mennesker som binder oss sammen i menigheten, sammen med alle de hellige.
Natt og dag ber vi inntrengende om å få se dere igjen, ansikt til ansikt, og utfylle det som ennå mangler i deres tro, skrev Paulus til menigheten i Tessaloniki.
Må Gud gi oss det samme hjertelag for hverandre og for andre.

4) Be om å bli rike på gaver som bygger opp menigheten!
Paulus skriver til Timoteus: Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.
Bønn om å bli rike kan vi trygt be Gud rense helt bort fra vårt liv. Men det er en annen rikdom som Paulus oppmuntrer oss til å søke: Søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten! skriver han til menigheten i Korint. I avnittet om åndens nådegaver i 1. Kor. 14, lærer vi også at bønn skal virke til oppbyggelse for de andre, særlig i menighetsmøter. Hvis du ber takkebønn i Ånden, kan jo ikke alle skjønne hva du sier uten at det blir tolket, påpeker Paulus. Du holder nok en god takkebønn, men ingen andre blir oppbygd av det.
Oppbyggelse for dem som lengter etter et hellig liv må være målet med våre samlinger, målet når vi deler Guds ord og bønn i hverdagen. Hva hjelper det om jeg ber fantastiske bønner med fine ord sammen med småbarna, hvis de ikke forstår hva jeg sier? Vi holder kanskje en god bønn, men barna blir ikke oppbygd av det. Det er godt å lære seg å bli enkel i sin bønn.

5) Hjelp til nødstilte og bønn forener troende
Menigheten i Korint ble oppfordret til innsamling for de fattige troende i Judea. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de [fattige] prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle. Og de vil be for dere og lengte etter dere fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Gud være takk for sin usigelige gave! 2. Kor. 9:13-15.
Det er en gave å få være med å gi til nødstilte. Det er en gave å kunne gi til arbeid for forfulgte kristne. Jeg er sikker på at mange forfulgte kristne, som gjerne sitter i fengsel, bruker deler av sin tid til å be for kristne i Vesten som støtter dem. Jeg er helt sikker på at brødre i utlandet, som brødre fra Spiren har besøk og hjulpet på ulikt vis, ber for oss. Slik blir de samme bånd knyttet, som det ble mellom de hellige i Korint og de hellige i Judea for snart to tusen år siden.

6) Vi er aldri alene i bønn
Paulus erkjente at han ikke visste alltid hva han skulle be om. Har du kjent det samme? Har vi ikke ofte gått tom for ord og tanker i bønn? Paulus uttrykker det slik: For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. (Rom. 8,26).
Når Ånden ber for oss, blir det bønn etter Guds behag. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.
Vi er aldri alene i bønn. Kristus Jesus sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss, sier Paulus i vers 34.

7) Paulus ba for de ufrelste
Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst. Rom. 10,1. Han ba slik for dem som ønsket å drepe ham, som jaget ham fra by til by.

8) Paulus takket for sine medarbeidere
Til Timoteus skriver han: Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud.
Til Filemon skriver han: Jeg takker alltid min Gud når jeg husker på deg i mine bønner.

9) Paulus minnet sine lesere om å be
Til menigheten i Roma: Vær utholdende i bønnen. Rom. 12,12.
Til menigheten i Filipi: Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.
Til Timoteus: På hvert sted vil jeg at mennene skal be med løftede og rene hender, uten sinne og strid.
Selv var han et eksempel i dette. Paulus bar menigheten i Filippi i sine hjerter. 1, 7.

Hva Paulus ba om
Det er mye godt vi kan be at våre brødre og søstre skal få. Paulus gir oss et godt eksempel.

Modenhet
Vi ber også om at dere skal nå fram til større modenhet. 2. Kor. 13,9.

Kjærlighet med innsikt
Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud. Fil. 1,9-11.

Kunnskap om Guds vilje, visdom og innsikt som Ånden gir
Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Kol 1,9-14.

All vilje til det gode og tro som viser seg i gjerning
Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått, og fylle dere med all vilje til det gode og med en tro som med kraft viser seg i gjerning. Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere og dere få ære av ham, ved nåden fra vår Gud og Herren Jesus Kristus. 2. Tess 1:11-12.

Ånd som gir visdom og åpenbaring, kjennskap til Gud, lys til hjertets øyne
Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Ef. 1:15-23.

Kraft og styrke for indre menneske
Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.
Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen. Ef. 3,14-21

Dette innlegget ble publisert i Fra møter og stevner. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>